Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Vooraf:

Met Merel heeft Groen Landen iemand in haar rangen die, als nieuwe inwoner van Walshoutem met een jong gezin, zeer betrokken is bij een leefbaar en gezond Walshoutem.  


Vandaag verschenen in Het Laatste Nieuws 2 artikels die nauw met elkaar verbonden zijn:
  1. Een artikel over protest tegen een breekwerf in Ezemaal: https://www.hln.be/regio/landen/weer-protest-tegen-komst-breekwerf~a36829cb/ 
  2. Een artikel over de verkiezingen, meer bepaald wat de mening is van de verschillende partijen over een industrieterrein langs de E40: https://www.hln.be/regio/landen/locatie-kmo-zone-blijft-probleem~a813e3cf/
Beide dossiers zijn gekoppeld aan elkaar: het verhaal van Ezemaal toont duidelijk aan dat je - als je als bestuur een industriezone afbakent - daarna weinig vat en zicht hebt op welke activiteiten er uitgeoefend worden.

Het artikel over de partijstandpunten over een nieuw industrieterrein is een (zeer) korte samenvatting van een antwoord die Groen Landen aan de betrokken journaliste bezorgd heeft. Hieronder vindt u ons integraal antwoord:

Groen Landen is geen voorstander om een bedrijventerrein langs het op-en-afrittencomplex planologisch te gaan vastleggen omdat dit geen meerwaarde biedt voor Landen (weinig tewerkstelling en inkomsten), hoogst onzeker is wat uitvoering maar dat vooral de reeds veel geplaagde inwoners van Walshoutem nog meer besoignes zal bezorgen (luchtkwaliteit en vooral geluidsoverlast, wat nu al een enorm probleem is met de verouderde E40), een nog groter verkeersinfarct dan reeds vandaag de dag (vooral aan onaangepaste op- en afrit), een vergroot risico voor het doorvoeren van de expresweg sint truiden-walshoutem.

Groen Landen is voorstander van een verdere verdichting van het bestaande bedrijventerrein door een verbeterde multimodale ontsluiting (spoor en weg). Dit is ook in lijn met alle bestaande beleidsplannen.

Dit standpunt werd eerder in de gemeenteraad al door mij ingenomen in 2014 (noot: indien gewenst, kan ik je die notulen wel bezorgen).

In essentie komt het erop naar dat men door dit te gaan herbestemmen tot bedrijvenzone alle fouten uit het verleden herhaalt:
  1. Op het gewestplan werden destijds verschillende kleinere bedrijvenzones over gans Landen aangeduid. De exacte invulling van bedrijven is iets wat de gemeente niet kan garanderen. Zo kon de gemeente de mogelijke komst van een breekwerf op het bedrijventerrein in de deelgemeente Ezemaal niet verhinderen. Het spreekt voor zich dat dit voor de inwoners van Ezemaal veel hinder zou veroorzaken. Hetzelfde risico op hinder zal er zijn voor de mensen van Walshoutem. Aan de ene kant (Ezemaal) wil het bestuur die kleine bedrijventerreinen schrappen (opmaak Ruil-RUP), langs de andere kant (Walshoutem) creëren ze er nieuwe (problemen)
  2. Het industrieterrein Landen, gelegen ten zuiden van het centrum, is destijds fout geïmplementeerd ten opzichte van de overheersende windrichting (NW). Dit nieuw bedrijventerrein zou ook ten zuiden van het centrum van Walshoutem komen te liggen.
  3. De verwachte type bedrijvigheid is er een die nauwelijks tewerkstelling zal generen en weinig streekgebonden bedrijvigheid zal omvatten. Een bedrijventerrein vlak aan een op-en afrittencomplex langs de E40 zal hoofdzakelijk gebruikt worden als vrachtwagenparking en overslag. Dergelijke logistieke activiteit zal nauwelijks tewerkstelling creëren.
  4. Het bestuur voorziet om jaarlijks veel geld (0,5 mio euro) investeren in het zwembad in Hannuit. Ter hoogte van het afrittencomplex dient Landen zijn visitekaartje af te leveren om bezoekers van Plopsaland warm te maken om Landen te gaan bezoeken. Een bedrijventerrein met veel vrachtverkeer maakt een aantrekkelijk toegangspoort naar Landen onmogelijk.
Ten slotte blijkt in dit dossier nog maar eens de gebrekkige daadkracht van het Landens bestuur en het ontbreken van een visie. Vanuit het niets werd er in 2014 beslist om een idee -dat in strijd is met het bestaande planologische kader- verder uit te gaan werken en de plannen stop te zetten voor een verbeterde ontsluiting van het bestaande bedrdijventerrein. Dit planologisch kader is het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en werd opgemaakt vanuit een sterk voorbereidend onderzoek en na inspraak van de bevolking. Nu 4 jaar later is het bestuur zelfs nog niet gestart met de herziening van dit planologisch kader. Kostbare tijd om tot een sterkere lokale economie te komen door het realiseren van de quick-win (verbetering ontsluiting bestaande bedrijventerrein) is daardoor verloren gegaan.

Wat is het voorstel van Groen?

Verdichten van het bestaande bedrijventerrein in Landen en het verbeteren van de ontsluiting van het bedrijventerrein richting Tienen en Sint-Truiden door met beperkte werken een nieuwe verbindingsweg te maken die grotendeels op bestaande wegtracés verloopt. Op die manier kan er volop ingezet worden op streekgebonden tewerkstelling (o.a. in de agro-industrie).

De huidige industriezone is gevestigd aan één van de belangrijkste « Rail Freight Corridors » van het land en biedt een multimodale oplossing voor verschillende partners huidig als toekomstig, deze corridor gaat van Rotterdam tot Athene. Een investering in een multimodaal platform is dan ook een noodzaak en biedt een duurzaam alternatief.

Deze visie is in lijn met bestaande beleidsplannen zoals het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het mobiliteitsplan, klimaatplan en geniet ruime steun van de bovenlokale overheden en was en is dus wel op korte termijn realiseerbaar.

Populaire posts van deze blog

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen