Verslag van de gemeenteraad van 27/11/2018

Aanvulling: het verloop van de gemeenteraad zoals opgemaakt door het secretariaat van Stad Landen kan je lezen op: https://www.dropbox.com/s/2eovpou7k1dsw7k/verloop%20GR%20november%20%281%29.pdf?dl=0

1. Invoering van een administratieve kost voor het laattijdig indienen van een evenementenformulier

Verenigingen en Landenaren die een evenement willen organiseren moeten 8 weken voor het evenement een aanvraagformulier indienen bij de stad. Deze regeling bestaat al een aantal jaren.
Omdat de stad vaststelt dat er nogal wat aanvragen laattijdig gebeuren, stelt het college voor om een administratieve kost van 50 euro aan te rekenen indien de organisator zijn evenement te laat aanvraagt (dus minder dan 8 weken op voorhand). De adviesraden GROS, sportraad, cultuurraad en seniorenraad werden gevraagd om input en advies rond het tarief van de administratieve kost.

Standpunt Groen Landen:

Groen Landen stelt het principe niet in vraag dat evenementen tijdig aangevraagd moeten worden. Ook het feit dat de adviesraden ook effectief geconsulteerd werden is een goede zaak: dit mag in de toekomst vaker gebeuren over meer onderwerpen.

Wel vinden we het spijtig dat de stad – zoals overheden vaak doen – gedrag wil bijsturen door te bestraffen (= een administratieve boete) i.p.v. te belonen of te ‘nudgen’. Er zijn genoeg studies die aantonen dat gedrag veranderen door boetes niet helpt, zie bv.: https://www.ad.nl/wetenschap/iemands-gedrag-veranderen-boetes-helpen-niet~a1eb7c02/.

Ook al verandert het voorstel van het college voor organisatoren die hun evenement tijdig aanvragen niets – zij moeten geen administratieve kost betalen – toch zendt het stadsbestuur hiermee een negatief signaal uit:

  • Organisatoren die het zich kunnen permitteren krijgen – mits ze 50 euro betalen – een voorkeursbehandeling/spoedbehandeling. Organisatoren die die middelen niet hebben worden benadeeld.
  • Niet alle evenementen zijn even tijdsintensief voor de stadsdiensten. Het al dan niet afzetten van een straat door de politie, uitlenen van materiaal zoals nadars, of aanvragen van voorafgaandelijke adviezen van bv. brandweer beïnvloeden de doorlooptijd van het dossier. Dit zou op een belonende manier in rekening gebracht moeten kunnen worden.
  • Hoe meer kosten, hoe hoger de drempel om iets te organiseren. Het zou Landen nochtans geen kwaad doen om wat meer te bruisen en mensen spontaner met elkaar in contact te laten komen.

Groen Landen pleitte er daarom voor om in de plaats van een administratieve kost, de aanvraagtermijn te laten variëren. Een voorbeeld:

  • Basistermijn: 4 weken
  • Uitlenen van materiaal bij de stad: +2 weken
  • Tussenkomst van brandweer, stadswacht of brandweer: + 2 weken
  • Advies van externen: + 2 weken

Stemming gemeenteraad:

Op het gemeenteraadslid van Groen Landen na, stemden alle andere raadsleden voor de extra administratieve kost.

2. Voorstel van Groen Landen dat stad Landen zich kandidaat stelt voor een coachingtraject van Mooimakers rond zwerfvuil

Op voorstel van Groen Landen werd dit punt op de gemeenteraad geplaatst. Mooimakers is een initiatief ondersteund door de Vlaamse overheid die de strijd aangaat tegen zwerfvuil. Steden en gemeenten kunnen zich bij Mooimakers kandidaat stellen om een coachingtraject op te starten. Een coach van Mooimakers helpt de gemeente dan om plannen en acties uit te werken tegen zwerfvuil. Bovendien kan – over een periode van 3 jaar – een subsidie van maximaal 30.000 euro toegekend worden om de extra kosten die hiermee gepaard gaan te financieren.

De schepen van milieu was tevreden met ons agendapunt maar stelde voor om dit uit te stellen naar de gemeenteraad van december zodat de milieudienst van stad Landen het dossier kon bekijken en hun advies kan geven.

Een bewijs dat de keuze van Groen Landen om – vanuit de oppositie – op een opbouwende manier zelf ook proactief agendapunten naar voren te brengen werkt.
We gaan er dan ook van uit dat dit punt op de gemeenteraad van december zonder problemen goedgekeurd wordt en dat Landen zich daarna kandidaat kan stellen voor dit traject. Hopelijk wordt ons dossier dan geselecteerd door Mooimakers en kunnen we acties opzetten om het storende zwerfvuil terug te dringen.

3. Varia en vragenkwartiertje

a. Parkeerproblemen station + De Tank

De schepen van mobiliteit meldt dat de NMBS vanaf 2019 (een deel van) de station parking betalend zal maken. Bovendien zijn de plannen van de NMBS om een bijkomende parking te verwezenlijken op de lange baan geschoven. Het college hoopt dat de tijdelijke parking aan De Tank meer gebruikt zal worden eenmaal de NMBS haar parking betalend maakt.

b. Studie tot aanwerven van kabinetsmedewerkers voor burgemeester en schepenen vanaf volgende legislatuur

Groen Landen stelde een schriftelijke vraag om inzicht te krijgen in alle verslagen, mails en correspondentie omtrent de studie die die nieuwe coalitie uitvoert rond het aanstellen van kabinetsmedewerkers.

De schepen van personeel antwoordde alvast dat het niet onlogisch is dat een nieuwe bestuursploeg allerhande studies laat uitvoeren door de stadsdiensten in het kader van het toekomstig beleid en bevestigde op die manier dat ons vermoeden klopt.

Het verbaast Groen Landen sterk dat er – gegeven de financiële situatie van Landen – überhaupt dergelijke pistes bestudeerd worden. Groen Landen waakt erover dat er op een verdoken, niet-democratische en niet-transparante manier gunstmaatregelen uitgewerkt zullen worden voor – al dan niet verkozen – verkiezingskandidaten

Populaire posts van deze blog

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen