Verslag gemeenteraad 29/01/2019

1. Gemeenteraad - Notulen van de gemeenteraad van 27 december 2018 en de notulen en het zittingsverslag (audio-verslag) van de
installatievergadering van 08 januari 2019 – Goedkeuring

Goedgekeurd
Open VLD vraagt kleine aanpassing

2. Woonbeleid - Wijziging statuten - Goedkeuring

Woonbeleid - Beheerscomité interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete - Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger

Groen Landen vraagt om toevoeging van 5e doelstelling: klimaatneutrale woningen.
Gemeenteraad heeft geen bezwaren
Omdat de gemeentes Linter en Hoegaarden hiervoor ook een goedkeuring moeten geven, wordt hierover nog niet gestemd. Dit zal naar een volgende gemeenteraad verschoven worden.

De statuten zoals ze nu zijn worden goedgekeurd.

Stemming over vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 22 stemmen voor Saartje Ieven, 22 stemmen voor Lore Fourie, 2 onthoudingen

3. CNUZ- cvba-so - Raad van Bestuur - lntrekking mandaat bestuurder -
Goedkeuring

Er wordt voorgesteld het mandaat van de heer Marc Lecocq in te trekken omdat hij geen deel meer uitmaakt van de politieke fractie. Het mandaat loopt nog tot juni 2019

Open VLD geeft aan bezwaar te maken tegen deze beslissing en wil het mandaat tot juni behouden. Volgens de Open VLD heeft de heer Lecocq zijn taak goed uitgevoerd en verdient hij het om zijn mandaat uit te zitten en een waardig afscheid te ontvangen. De heer Lecocq kan de Landenaar vertegenwoordigen in dit bestuur en is het in het belang van de Landenaar dat het mandaat behouden blijft. Open VLD vraagt zich af of er uit politieke rancune gehandeld wordt.
N-VA geeft aan zich aan te sluiten bij het sentiment van de Open VLD en vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van dit besluit.

Stemming: Open VLD, N-VA en Groen stemmen tegen. CD&V en L’Anders stemmen voor.

4. Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw - Aanduiding afgevaardigden in
de algemene vergadering en de raad van bestuur - Goedkeuring

23 stemmen voor Mark Keppens
20 stemmen voor Frank Stevens
23 stemmen voor Gary Peeters
22 stemmen voor Lore Fourie

5. Omgeving - Aanvraag omgevingsproject 2018/NV/00007
Verkavelingsaanvraag voor verkavelen van l3 loten - Aanpassing van
bestaande tracé der wegenis - Aximme, Waterhoflaan 32 te 1750 Lennik -
Rumsdorpstraatzln te Landen - Goedkeuring

Mark Keppens gaf een toelichting over deze percelen en de plannen die er liggen.
Het gaat om een perceel dat momenteel een weide is tussen het kerkhof en d’Hek dat verkaveld zou worden in 13 loten.
2 van deze loten worden ingericht als voetpad en het bestaande voetpad zal aanpast worden naar een eenrichtingsweg voor de ondergrondse parking. Deze ondergrondse parking zou er komen voor 26 appartementen.
Mark Keppens geeft aan bezorgd te zijn over deze zeer dichte bebouwing, ook omwonenden delen deze bezorgdheid. Er is geen inspraak geweest van omwonenden.
Mark Keppens geeft aan dat de verkaveling nog niet is goedgekeurd en dat het daarom ook niet mogelijk moet zijn om deze 2 loten al in te kleuren als voetpad. Mark Keppens vraagt om uitstel van de goedkeuring om een juiste start te nemen met dit project en inspraak te vragen aan de omwonenden.

Lore Fourie antwoordt Mark Keppens dat de verkaveling nog niet aan de orde is en dat er geen bezwaar is om dit voorstel nu goed te keuren

Mark Keppens stelt dat de schepen weinig risico neemt met het uitstellen van de beslissing.

Open VLD geeft aan het eens te zijn met de schepen en dat wanneer blijkt dat de vergunning voor de verkaveling niet gegeven wordt, deze inkleuring ook vervalt.

Stemming: 3x nee (2 van Groen Landen en 1 van de Open VLD)

6. AGB Landen - Raad van Bestuur - Aanduiden leden

Leden worden aangeduid

Voor Groen Landen zal Björn Windey aangeduid worden. Proficiat Björn!

7. Op vraag van Mark Keppens, raadslid Groen - Reglement
Burgerbegroting, reglement Petitierecht, reglement lnitiatiefstelsel
Goedkeuring

Voorstel van Groen om 3 procedures op te nemen ter bevordering van burgerparticipatie en van kracht te laten gaan vanaf januari 2020
1) Burgerbegroting: een percentage van het gemeentebudget wordt voorbehouden voor burgers om zelf invulling aan te geven. Groen stelt een percentage van 2% voor.
2) Petitierecht : Via de “voorstellen van burgers” kunnen inwoners van een gemeente zelf een voorstel of vraag op de agenda van de gemeenteraad plaatsen, mits dit door voldoende inwoners wordt ondersteund.
3) Initiatiefstelsel: Via het initiatiefstelsel kunnen burgers, mits zij voldoende handtekeningen daarvoor inzamelen, een voorstel in de gemeenteraad indienen dat betrekking heeft op gemeentelijke bevoegdheden.

Schepen van Burgerinspraak Saartje Ieven antwoordt blij te zijn met het enthousiasme van Groen Landen maar dat het momenteel nog te vroeg is om deze engagementen aan te gaan en dat er eerst bekeken moet worden welke inspraakmogelijkheden de landenaren al hebben, hoe hier gebruik van wordt gemaakt en hoe dit afgehandeld wordt. De schepen wilt eerst de fundamenten van burgerinspraak leggen en daarna pas uitbouwen op een nog te bepalen manier.
Gino Debroux vult aan dat er al kanalen zijn gerealiseerd waar burgers geïnformeerd worden. Bvb info via SMS, Licht op Landen, Website en Social Media.
Carla Reynaerts merkt hierbij op dat het juist gaat om de politiek te informeren vanuit de burger.

Open VLD geeft aan niet heel hard een voorstander te zijn van deze manier van burgerparticipatie. De procedure zal loodzwaar zijn en ook vinden zij het bedrag waarover burgers krijgen te beslissen vrij hoog.

NVA zegt te begrijpen dat dit administratief vrij zwaar is om te implementeren, maar dat toch zeker het petitierecht iets is dat geïmplementeerd moet worden volgens het huishoudelijk reglement.

Gary Peeters van de CD&V geeft aan dat elke politicus zich tussen het volk moet begeven om op die manier de mening van de burger te horen.

Stemming: Mark Keppens vraagt de voorzitter om een aparte stemming voor de 3 voorstellen.
Op elk voorstel antwoordt de coalitie afwijzend. Groen Landen stemt voor, Open VLD en NVA onthouden zich. We hebben nog even voorgesteld om toch minstens al het reglement petitierecht goed te keuren, maar ook dat zagen ze niet zitten.

8. Op vraag van Mark Keppens, raadslid Groen - Definiëring Dagelijks
Bestuur – Goedkeuring

Groen Landen vraagt om beslissingen (vanaf een af te spreken bedrag en looptijd) die nu genomen worden door het schepencollege door de gemeenteraad te laten nemen omdat de gemeenteraad de Landenaren beter vertegenwoordigd.

Gino Debroux antwoordt dat er gekeken moet worden naar een werkbaarheid voor het schepencollege voor een vlot bestuur en vraagt om uitstel van de beslissing.

Dit is akkoord voor Groen Landen.

9. Notulen/Verslagen/Besluiten - Kennisgeving

10. Vragenkwartiertje

Open VLD stelt een vraag aan de schepen van Mobiliteit over parkeerbeleid in Neerwinden. Er zou een gevaarlijke situatie ontstaan bij het beurtelings parkeren.
Schepen legt uit dat er een aantal proefopstellingen zijn geïnstalleerd in Landen die uitgetest worden momenteel.

Groen Landen vraagt naar de bomen op de wijk Korea. Welke nieuwe bomen worden hier geplant en hoeveel % van de bewoners was voor behoud van de bomen.
Bevoegde schepen uit vorige legislatuur antwoordt dat dit reeds besproken is geweest op een gemeenteraad in het najaar. Overgrote meerderheid van de bewoners was tegen het behoud van de bomen. Blijkbaar ligt dit ook heel duidelijk ter inzage op het gemeentehuis.
De nieuwe bomen die geplaatst zullen worden zullen een soort van zuilbomen zijn die weinig blad en vrucht verliezen en waarvan de wortels niet ver doorgroeien.

Carla Reynaerts stelt een vraag aan de schepen van middenstand over de eindejaarsactie van Landen Leeft. Er wordt gevraagd naar het bedrag dat de stad heeft gegeven voor deze actie, hoeveel winnaars er waren en welk bedrag uitgekeerd is.
Bevoegde schepen, Gary Peeters, antwoordt dat er een aantal misnoegde reacties zijn geweest op de actie en dat er vooral veel troostprijzen zijn gevallen. Naar volgend jaar toe wordt er gedacht aan een andere actie. Landenaren zullen gevraagd worden een creatief voorstel te doen.
Tot eind maart mogen de lootjes nog ingeleverd worden en dan zal er geweten zijn hoeveel winnaars er waren.
Carla Reynaerts geeft aan nog een aantal lootjes in haar bezit te hebben, maar al weet dat ze niet in de prijzen is gevallen omdat ze heeft gemerkt dat wanneer ze de lootjes tegen het licht houdt, duidelijk de woorden “helaas” te lezen zijn.
Groen Landen stelt zich de vraag of hier opgezet spel is.
Antwoord Gary Peeters: ‘als je ze niet moet krassen kunnen jouw nagels ook niet vuil worden.’

Greta Vanermen stelt een vraag aan de schepen van jeugd over het jeugdhuis dat beloofd is in de sperperiode van de verkiezingen in oktober. Er is nog geen bijeenkomst geweest van het jeugdhuis. De NVA stelt zich de vraag of de jongeren geen wortel is voorgehouden en of verkiezingsbeloftes misschien niet nagekomen worden.
Vorig schepen van jeugd Gino Debroux geeft aan dat het zeker de bedoeling was om eind vorig jaar het jeugdhuis op te starten. Dat er een 10-tal jongeren geinteresseerd zijn om mee te helpen opbouwen. Dat er in oktober een fuif is geweest die niet erg succesvol was.
Huidig schepen van jeugd Saartje Ieven geeft aan dat er volgende week een gesprek is met de jeugd op de jeugdraad waarbij het jeugdhuis wordt besproken.
De amfi die beloofd is aan de jeugd blijkt niet zo’n ideale locatie, ook zou de locatie maar tot juni beschikbaar zijn. Nu investeren in deze ruimte om daarna ergens anders iets op te bouwen is niet logisch.
Groen Landen vraagt naar de concrete plannen van de schepen, maar deze zijn er niet. De schepen verwijst naar de jeugdraad van volgende week.

Groen Landen haalt aan dat er momenteel veel verkeersmaatregelen worden getroffen die het niet veel duidelijker maken voor de weg gebruikers. Er is een mismatch van maatregelen. Schepen van mobiliteit, Gerty Lintermans geeft aan bezig te zijn met een nieuw mobiliteitsplan. Het vorige plan dateert uit 2010 en had eigenlijk in 2016 al herzien kunnen worden. De schepen is bezig met een sneltoets waardoor de stad in aanmerking kan komen voor een subsidie. De schepen kiest ervoor het beleidsplan volledig te vernieuwen waardoor er een subsidie vrijkomt van 30.000 euro.
Gerty Lintermans wordt gecomplimenteerd voor zijn parate kennis in toch ingewikkelde materie.

Groen Landen wil dan nog opmerken blij te zijn met de goede feedback over de Beemden. Iedereen blijkt de Beemden op waarde te kunnen schatten. Groen Landen zou graag nog een schepje erbovenop zien met een uitbreiding van de Beemden. Om bvb een speelbos aan te leggen achter het nieuwe kinderdagverblijf. Zo hebben de bewoners van het woonzorgcentrum ook een aangename uitkijk op spelende jeugd.

Populaire posts van deze blog

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen