Programma

We splitsen ons programma op in 3 delen. Aan jou de keuze hoe 'diep' je ons wil leren kennen :-)
 1. Wil je onze speerpunten kennen? Heb je niet veel zin om veel tekst te lezen? Bekijk dan ons filmpje!
 2. Wil je over de verschillende thema's (mobiliteit, afval, menselijkheid, burgerinspraak, sport,...) weten wat we denken en voorstellen: bekijk dan zeker onze presentatie.
 3. Ben je een echte die-hard die echt wel ieder idee en voorstel wil kennen? Bekijk dan ons gedetailleerd exceloverzicht.

Film Programmaspeerpunten


Presentatie

Klik met je muis op de presentatie en op enter om te beginnen!

Voor mensen met een beperkt zicht, of voor hen die het gewoon 'old school' willen nalezen, het programma staat onderaan de pagina ook uitgeschreven in tekstvorm. 
1.            Jongeren en generaties


a.            Duiding

Landen heeft een grote groep jonge inwoners. Zij zijn de toekomst van onze stad. Voor zowel kinderen als senioren zijn er stedelijke voorzieningen maar de tussengeneratie – de tieners en twintigers – vallen uit de boot. Jong en oud komen in onze moderne tijden nog maar moeilijk met elkaar in contact.

b.            Visie

Groen Landen heeft een droom en die is dat de zwemkuip een skate/BMX park wordt, waarbij jonge en creatieve graffitikunstenaars de wanden kunnen decoreren. Groen droomt van een ruimte met pooltafels, pingpongtafels, xbox’en, … een plaats waar onze jongeren samen nieuwe avonturen kunnen uitstippelen en beleven ongeacht hun persoonlijke situatie.

Wij willen alle generaties samen brengen, zodat zij hun verhalen en ervaringen kunnen delen met elkaar en raad kunnen vragen. Groen Landen wil voor intergenerationele projecten gaan en zo begrippen als waardering en respect tussen generaties te bevorderen.

c.            Concrete voorstellen


 • Maak van het oude zwembad een heuse chillzone. Een plaats waar jongeren – samen met jeugdwerkers – zichzelf kunnen zijn. En dit alles ingebed in een heuse sport- en recreatiecampus. Zie ook onder “Sport en gezondheid”.
 • Maak groene "generatietuinen" waar jongeren en ouderen samen kunnen komen.
 • Zorg voor ontmoetingsruimtes waar mensen samen kunnen lachen en inspiratie opdoen door middel van gemeenschappelijke interesse (kunst/muziek/mozaïek/…). Zie ook onder ‘Cultuur en verenigingen.
 • Zorg dat wijken (niet alleen "sociale wijken") een goede sociale en intergenerationele mix hebben met aandacht voor zorgzaamheid voor elkaar.

2.            Sport en gezondheid

a.            Duiding

Het realiseren van de ideale sportomstandigheden voor de competitie-, recreatie- en individuele sporter, dat is onze ambitie.

b.            Visie

Het stedelijk sportbeleid maakt deel uit van een geïntegreerd beleid, over doelgroepen en domeinen heen, waarbij Groen Landen ervan uitgaat dat het voor eenieder een recht is om te sporten en om toegang te krijgen tot de gemeentelijke sportinfrastructuur.

c.            Concrete voorstellen

 • Een onderzoek naar het sportgedrag van de Landenaren moet de basis vormen van een sportbeleidsplan. De 3 voornaamste doelstellingen van dat plan zijn:
  • Gezondheid van de burger
  • Het vermijden van kansarmoede
  • Jongeren een uitlaatklep geven
 • Maak van de sportterreinen een heuse sport-en recreatiecampus waarbij de velden en atletiekpiste ook voldoende voor recreanten opengesteld worden.
 • Voer campagne rond gezond eten en leid klanten naar lokale handelaars met aandacht voor een ‘korte keten’ en bio, veggie, minder geraffineerde suikers,...

3.            Afval en recyclage

a.            Duiding

We zien nog te veel zwerfvuil langs onze Landense wegen. Het stedelijk afvalbeleid is duur.

b.            Visie

Groen Landen wil zo creatief en zuinig mogelijk omgaan met afval en wil de inwoners beter informeren en begeleiden hierin. Beloon Landenaren die de moeite doen om goed te sorteren en maak het park praktischer zodat meer mensen hun weg ernaartoe vinden.

c.            Concrete voorstellen

 • Het recyclagepark goedkoper maken voor wie goed recycleert én toegankelijk/uitnodigend maken zodat meer mensen hun weg ernaar toe vinden
 • Het recyclagepark gemakkelijk toegankelijk maken en praktisch in gebruik
 • Dienstverlening uitbreiden zodat ook gewoon restafval gebracht kan worden
 • De (oneerlijke) milieubelasting afschaffen
 • Volkstuintjes aanleggen met ruimte voor compostplaatsen waar mensen gratis hun GFT-afval kunnen brengen
 • Verenigingen mogen zelf papier ophalen als extra inkomen
 • Vrijwilligers en verenigingen belonen voor het opruimen van zwerfvuil
 • Herbruikbare producten stimuleren en als stad zelf het voorbeeld geven

4.            Mobiliteit

a.            Duiding

Files, geen parking, gevaarlijke uitwijkmanoeuvres, drukke en onveilige verkeerssituaties,… Enkele voorbeelden van het dagelijks “verkeersleven” in de Landense straten en in de nabijheid van scholen. Voor vele Landenaren zijn verplaatsingen met de wagen vaak een gedwongen keuze omdat alternatieve vervoersmiddelen geen plaats krijgen in de drukke straten (Stationsstraat, Laarstraat,...).

b.            Visie

Groen Landen streeft naar een efficiënt mobiliteitsplan waar zachte weggebruikers een centrale en veilige rol krijgen in een lage emissie zone.  Waar de leefbaarheid voor bewoners en bezoekers 1 van de prioriteiten is. Waar de bereikbaarheid voor alle Landenaren met het openbaar vervoer, de fiets, rolstoelen, rollators of te voet gegarandeerd wordt.

c.            Concrete voorstellen

 • Een efficiënt en veilig circulatieplan met eenrichtingsstraten (o.a. Watertorenstraat), minder doorgaand verkeer en een betere bereikbaarheid met voldoende parkeergelegenheden
 • Promoten van mobipunten: fysieke plaatsen waar verschillende mobiliteitsfuncties elkaar ontmoeten: auto- en fietsdelen, elektrische laadpalen, toegang tot openbaar vervoer... en dat alles op dezelfde plaats
 • Het ter beschikking stellen van het wagenpark van de stadsdiensten zodat carsharing toegankelijk is voor iedereen
 • De Stationsstraat overkopen van het Vlaams Gewest om deze zo veilig en efficiënt mogelijk in te richten met aandacht voor stappers en trappers
 • Opkrikken van het openbaar vervoer tussen de verschillende dorpskernen door het voorzien van voldoende overstapvoorzieningen
 • Geen nieuwe industrieterreinen maar wel het verdichten van de huidige industriezone met ontsluiting via een nieuwe verbindingsweg richting Tienen en Sint-Truiden
 • Bevraging bij de burgers over welke oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers gevaarlijk zijn en deze verhelpen d.m.v. bv. schuine oversteekplaatsen
 • Het aanleggen van tractorsluizen op landbouwwegen om sluipverkeer tegen te gaan

5.            Dierenwelzijn

a.            Duiding

Landen is een groeiende stad met veel huis- en boerderijdieren waarvoor nood is aan meer ruimte en recreatie.

b.            Visie

Groen Landen droomt van een diervriendelijke stad.

c.            Concrete voorstellen

 • We voorzien hondenspeelweides verspreid over Landen en haar deelgemeenten
 • Richt een aanspreek-/meldpunt voor burgers op om verloren, zieke, mishandelde of verwaarloosde dieren aan te geven
 • Lanceer in de scholen bewustmakingscampagnes rond dierenwelzijn

6.            Burgerinspraak

a.            Duiding

Burgerinspraak begint voor Groen Landen met transparantie. Uit de gemeente- en stadsmonitor blijkt dat minder dan 1 op 4 Landenaren vertrouwen hebben in het stadsbestuur en dat slechts 1 op 3 Landenaren vindt dat het stadsbestuur voldoende inspanningen levert om de bewoners te betrekken bij veranderingen.

b.            Visie

Groen Landen pleit ervoor om inwoners zo vroeg mogelijk te betrekken en te informeren en geen politiek te voeren vanuit een ‘ivoren toren’ waarbij keuzes gecommuniceerd worden bij de officiële inhuldiging via een persartikel. Dit kan door zowel laagdrempelig als gefocust te werken.

c.            Concrete voorstellen

 • Een specifieke schepen voor burgerinspraak
 • Online polls en nieuwsbrieven
 • Neutrale kakelcafé’s georganiseerd door ambtenaren en niet door politieke partijen
 • Een ombudsman
 • Livestreaming van de gemeenteraad
 • Een burgerdenktank/burgerraad die een ‘uitdaagrecht’ heeft en voorstellen kan voorleggen aan het college
 • Collegebeslissingen worden op een eenvoudige en transparante manier ter beschikking gesteld
 • De gemeenteraad wordt een forum waar ook de burgers vragen kunnen stellen

7.            Milieu en groen

a.            Duiding

Behoefte aan gezonde groene omgeving. Enerzijds is het onze taak als gemeente om het verlies aan biodiversiteit en de opwarming van het klimaat te beperken. Anderzijds brengt de mogelijkheid tot ontspannen in een groene omgeving een mens tot leven. 

b.            Visie

Groen Landen wil op wandelafstand van elke kern mensen de mogelijkheid bieden tot zachte recreatie in een kwaliteitsvolle natuurlijke omgeving. Landen is een agrarische gemeente die al eeuwen een heel open landschap heeft. Als Groen willen we meer natuur op het platteland zonder de hoofdfunctie landbouw in het gedrang te brengen.

c.            Concrete voorstellen

 • Stadsbos: uitbreiding Beemden met speelbos en bijkomende natuurgebied
 • Het gemeentelijk patrimonium dat bestemd kan worden voor bosaanleg of hernieuwbare energie in kaart brengen
 • Herwaarderen trage wegen en buurtwegen. Zij dienen als verbindingsstukken tussen de groene longen van Landen.
 • Herwaarderen kleine landschapselementen (bvb akkervegetatie)
 • Erkenning Getevallei als natuurreservaat
 • Natuur- en groenbescherming krijgt hoge prioriteit vanuit lokale administratie: opvolgen en respecteren bestaande groenelementen d.m.v. bvb een ‘groentoets’
 • Subsidies van bovenlokale projecten benutten
 • Subsidie voor de isolatie van huurwoningen + ondersteuning bij het opkuisen van de zolder indien men isoleert
 • Openstellen private parken in overleg met eigenaars
 • Aanmoedigen tot meer natuur in de tuinen (bvb geveltuintjes, groentegels,…)
 • De stad en het OCMW investeren in bedrijfsfietsen voor dienstverplaatsingen

8.            Duurzame lokale handel

a.            Duiding

Landen is een slaapstad. De Stationsstraat nodigt niet uit om er te shoppen en is niet voor iedereen toegankelijk.

b.            Visie

Groen Landen droomt van een aantrekkelijke handelskern met ruimte voor iedereen. Het is een leefbaar, veilig, groen en bereikbaar centrum waar elke bezoeker zich welkom voelt. Landen krijgt weer een bruisend imago.

c.            Concrete voorstellen

 • Een financiële tegemoetkoming voor handelaars die lokale producten (korte keten) verkopen
 • Ondersteuning aan startende zelfstandigen – ook administratief (boekhouding, wetgeving,…)
 • Ondernemers zelf evenementen laten organiseren om zo de aantrekkingskracht te verhogen
 • Een sociale kruidenier
 • Focus op gezondheid (Bio, Veggie, Vegan, minder suikers,…). Zie ook onder ‘gezondheid’
 • Stationsstraat ook letterlijk laagdrempelig maken voor rolstoelgebruikers, ouderen, jonge gezinnen,… Zie ook onder ‘mobiliteit’

9.            Cultuur en verenigingen

a.            Duiding

Kunst en cultuur is overal. Het brengt mensen samen en het zou de stad moeten laten bruisen. Groen Landen wil deze sector versterken en zuurstof geven om te groeien.

b.            Visie

Niet alleen professionele kunstenaars, maar ook amateurkunstenaars creëren het erfgoed van de toekomst. Omdat we creativiteit moeten koesteren moeten zoveel mogelijk mensen worden betrokken bij het culturele leven in onze stad. Daarbij mogen kansengroepen niet uit het oog worden verloren.

c.            Concrete voorstellen

 • De realisatie van de nodige infrastructuur die gebruikt kan worden voor verschillende disciplines is voor de stad Landen een noodzaak. Deze plaats moet zeker ruimte bieden aan zowel de beeldende kunsten als aan de podiumkunsten.
 • Evenementen zoals ‘kunstroutes’ moeten worden gestimuleerd en ondersteund.
 

10.          Menselijkheid

a.            Duiding

Mensen bepamper je niet. Alleenstaande anderstaligen moeten voor opleidingen vaak naar Tienen of Leuven en kunnen dit moeilijk in avondonderwijs. Kansarmoede is een sluipend gif. Landenaren ‘ontmoeten’ elkaar niet meer zo makkelijk spontaan.

b.            Visie

Groen Landen droomt van een stad waar iedereen zelfredzaam en trots op zichzelf is. Landenaren praten daar open, eerlijk en transparant over. Elke baby krijgt een gelijke start in het leven. In Landen kan je op ieder moment van de dag tot rust komen en elkaar ontmoeten.

c.            Concrete voorstellen

 • Ter aanvulling van het Sociaal Huis, wil Groen Landen inzetten op een laagdrempelig inloophuis dat met de steun van de stad opgericht wordt maar verder autonoom draait met hulp van zowel professionelen als vrijwilligers. Het is een huis waar je zonder afspraak en buiten de klassieke uren, terecht kunt voor administratieve, praktische en psychologische hulp, juridische uitleg, het gebruik van PC’s voor bvb online bankieren, samen naar Thuis of Familie kijken of gewoon een fijne babbel met een tasje koffie.
 • Volwassenenonderwijs tijdens de schooluren, in onze eigen scholen of i.s.m. het inloophuis.
 • Maak van oudercontacten op de school een ‘warme markt’ waar jeugdbewegingen, sportverenigingen, het inloophuis, volwassenenonderwijs en andere sociale initiatieven hun diensten kenbaar kunnen maken
 • Zorg voor een uitgebreid langdurig, creatief, ontspannend of sportief aanbod voor anderstalige kinderen
 • Zorg bij aangifte van een geboorte voor geboortepakketten
 • Bewoners/buren/straten kunnen een gevelbank bestellen: de haken worden aan de gevel bevestigd en de zitbank is makkelijk demonteerbaar.

 

Populaire posts van deze blog

Hoe staat Landen er financieel écht voor?

Industrieterreinen in Landen: het kan anders

Curieuzeneuzen: de resultaten voor Landen